Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować korzystając z możliwości:

  • Mailowo: zamó[email protected]
  • Telefonicznie: 22 674-03-01
  • Pisemnie: City Sport Sp. z o.o. ul. Południowa 8 05-830 Stara Wieś Gm. Nadarzyn z dopiskiem: Sklep Internetowy City Sport


Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Prosimy odeślij nam produkty z zamówienia na adres:

City Sport Sp. z o.o.
ul. Południowa 8
05-830 Stara Wieś Gm. Nadarzyn
z dopiskiem: Sklep Internetowy City Sport


Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Paczka musi być wysłana na Twój koszt.


Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Klientów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem Sklepu bądź w formie wiadomości email). Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić CITY SPORT zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu. Koszt oraz ryzyko zwrotu towaru ponosi Kupujący.
  4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, CITY SPORT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy CITY SPORT zwróci Kupującemu jego świadczenia w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpienia od umowy. CITY SPORT może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
  5. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
  6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Na zasadzie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1) w zw. z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) CITY SPORT informuje, iż:

a) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działa Platforma ODR (punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców do pozasądowego rozstrzygania sporów objętych w/w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zapewniający elektroniczny dostęp do pozasądowego postępowania w zakresie rozstrzygania sporów we wszystkich językach urzędowych instytucji UE);

b) CITY SPORT nie wyraża zgody na pozasądowe formy rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR), również za pośrednictwem Platformy ODR.